Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo từng năm Khoa CNTP - Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Đề tài NCKH sinh viên năm 2024
Đề tài NCKH sinh viên năm 2023
Đề tài NCKH sinh viên năm 2022
Đề tài NCKH sinh viên năm 2021
Đề tài NCKH sinh viên năm 2020
Đề tài NCKH sinh viên năm 2019
Đề tài NCKH sinh viên năm 2018
Đề tài NCKH sinh viên năm 2017
Đề tài NCKH sinh viên năm 2016
Đề tài NCKH sinh viên năm 2015